kompleksowe przeglądy wspólnot mieszkaniowych

obsługa sieci handlowych

wieloletnie doświadczenie

szeroki zakres usług p.poż.

nowoczesne rozwiązania

profesjonalne doradztwo


Dokumentacja - Warszawa, Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie

Inżynierowie pożarnictwa zatrudnieni w naszej firmie specjalizują się w opracowywaniu dokumentacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zakładu pracy. W naszej ofercie znajdą Państwo :

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
Wykonana Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi być dostosowana do specyfiki obiektu i/lub prowadzonych procesów technologicznych w Państwa przedsiębiorstwie, firmie lub instytucji. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego stworzona przez nas zawiera:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu w tym zagrożenia wybuchem
 • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia
 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane
 • warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania
 • sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami
 • plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych w szczególności: naniesione urządzenia przeciwpożarowe służące do zapobiegania powstania, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków (stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające)


INSTRUKCJA STANOWISKOWA BHP

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w paragrafie 41 określa jak powinna wyglądać i co zawierać w swojej treści instrukcja stanowiskowa. Według przepisów tego rozporządzenia pracodawca ma obowiązek w swoim zakładzie pracy wyposażyć stanowiska pracy w odpowiednie instrukcje stanowiskowe BHP. Pracownicy powinni zapoznać się z ich treścią i korzystać z nich podczas wykonywania zadań.

Instrukcje stanowiskowe opracowywane przez naszą firmę zawierają :

 • opis stosowanych w przedsiębiorstwie procesów technologicznych oraz sposobów wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
 • opis obsługi maszyn i innych urządzeń znajdujących się w zakładzie,
 • objaśnienie sposobów postępowania z materiałami i substancjami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia pracowników,
 • zasady i etapy udzielania pierwszej pomocy.


OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

Zgodnie z wymogami prawa skierowanymi do podmiotów prowadzących procesy technologiczne, z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, powinna być dokonana ocena zagrożenia wybuchem. Jeżeli wynik oceny zagrożenia wybuchem jest pozytywny tzn. istnieje zagrożenie wybuchem i nie jest ekonomicznie uzasadnione wprowadzenie rozwiązań technologicznych neutralizujące zagrożenie wybuchem, wówczas należy opracować i wdrożyć dokument zabezpieczenia przed wybuchem. Opracowujemy i sporządzamy ocenę zagrożenia wybuchem oraz dokument zabezpieczenia przed wybuchem dostosowując się do potrzeb klienta.

Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje:

 • wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
 • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem,
 • opracowanie graficzne dokumentacji klasyfikacyjnej,
 • wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.


PLANY EWAKUACJI

Specjalizujemy się w opracowaniu planów ewakuacji ludzi z budynków, których kluczowym elementem są plansze ewakuacyjne.
Plansze ewakuacyjne obrazują przede wszystkim:

 • drogi i kierunki ewakuacji do najbliższych wyjść ewakuacyjnych
 • rozmieszczenie przycisków sygnalizacji pożarowej i innych
 • lokalizację charakterystycznych pomieszczeń budynku
 • miejsce w którym w danej chwili człowiek się znajduje - zaznaczony jako "TU JESTEŚ".


OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Każdy pracodawca jest zobowiązany poinformować o ryzyku zawodowym na stanowisku pracy każdego zatrudnionego na tym stanowisku pracownika. Oceny ryzyka winny być weryfikowane w odstępach czasu ustalonych przez zespół oceniający ryzyko. Ocena ryzyka winna zostać wykonana w sposób uwzględniający kompleksowo wszystkie zagrożenia występujące na stanowisku pracy a w przypadku gdy zagrożenia te stwarzają ryzyko wypadku lub choroby pracodawca powinien podjąć działania zmierzające do ograniczenia tego ryzyka. Ryzyko można rozpatrywać w dwóch kategoriach: ryzyka zawodowego oraz ryzyka związanego ze stanowiskiem pracy.


Informacje

Jeśli macie do nas pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 25 759 08 72

lub możecie skorzystać z naszego wygodnego formularza kontaktowego

Czy wiesz, że...

Nasze blisko 20 letnie doświadczenie oraz setki zadowolonych firm współpracujących z nami od lat, jest gwarancją usług najwyższej jakości.

Podstawowym celem działania firmy jest zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów w niezbędny sprzęt zapewniający bezpieczeństwo i spokojny sen na lata.

Nasza firma jest autoryzowanym przedstawicielem czołowych producentów zabezpieczeń oraz sprzętu przeciwpożarowego.

Dbając o wysokie standardy firmy regularnie uczestniczymy w licznych szkoleniach, konferencjach oraz targach branżowych.

Zapraszamy do kontaktu, nasi pracownicy zawsze chętnie i profesjonalnie pomogą Państwu w doborze rozwiązań najlepiej dopasowanych do Państwa potrzeb i oczekiwań.