Dokumentacja - Warszawa i Mińsk Mazowiecki

Inżynierowie pożarnictwa zatrudnieni w naszej firmie specjalizują się w opracowywaniu dokumentacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zakładu pracy. W naszej ofercie znajdą Państwo :

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
Wykonana  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi być dostosowana do specyfiki obiektu i/lub prowadzonych procesów technologicznych w Państwa przedsiębiorstwie, firmie lub instytucji. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego stworzona przez nas zawiera:
- warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu w tym zagrożenia wybuchem.
- określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom  konserwacyjnym
-  sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia
-  sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane
-  warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania
-  sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników,z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji
-  zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami
-  plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych w szczególności: naniesione urządzenia przeciwpożarowe służące do zapobiegania powstania, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków (stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające).

INSTRUKCJA STANOWISKOWA BHP
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w paragrafie 41 określa jak powinna wyglądać i co zawierać w swojej treści instrukcja stanowiskowa.
Według przepisów tego rozporządzenia pracodawca ma obowiązek w swoim zakładzie pracy wyposażyć stanowiska pracy w odpowiednie instrukcje stanowiskowe BHP. Pracownicy powinni zapoznać się z ich treścią i korzystać z nich podczas wykonywania zadań. Instrukcje stanowiskowe opracowywane przez naszą firmę zawierają :
- opis stosowanych w przedsiębiorstwie procesów technologicznych oraz sposobów wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
-  opis obsługi maszyn i innych urządzeń znajdujących się w zakładzie,
-  objaśnienie sposobów postępowania z materiałami i substancjami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia pracowników,
-  zasady i etapy udzielania pierwszej pomocy.


OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM
Zgodnie z wymogami prawa skierowanymi do podmiotów prowadzących procesy technologiczne, z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, powinna być dokonana ocena zagrożenia wybuchem. Jeżeli wynik oceny zagrożenia wybuchem jest pozytywny tzn. istnieje zagrożenie wybuchem i nie jest ekonomicznie uzasadnione wprowadzenie rozwiązań technologicznych neutralizujące zagrożenie wybuchem, wówczas należy opracować i wdrożyć dokument zabezpieczenia przed wybuchem. Opracowujemy i sporządzamy ocenę zagrożenia wybuchem oraz dokument zabezpieczenia przed wybuchem dostosowując się do potrzeb klienta.
Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje:
-  wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
-  wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem
-  opracowanie graficzne dokumentacji klasyfikacyjnej
-  wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.

PLANY EWAKUACJI
Specjalizujemy się w opracowaniu planów ewakuacji ludzi z budynków, których kluczowym elementem są plansze ewakuacyjne.
Plansze ewakuacyjne obrazują przede wszystkim:
-  drogi i kierunki ewakuacji do najbliższych wyjść ewakuacyjnych
-  rozmieszczenie przycisków sygnalizacji pożarowej i innych
-  lokalizację charakterystycznych pomieszczeń budynku
-  miejsce w którym w danej chwili człowiek się znajduje – zaznaczony jako „TU JESTEŚ”

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Każdy pracodawca jest zobowiązany poinformować o ryzyku zawodowym na stanowisku pracy każdego zatrudnionego na tym stanowisku pracownika. Oceny ryzyka winny być weryfikowane w odstępach czasu ustalonych przez zespół oceniający ryzyko. Ocena ryzyka winna zostać wykonana w sposób uwzględniający kompleksowo wszystkie zagrożenia występujące na stanowisku pracy a w przypadku gdy zagrożenia te stwarzają ryzyko wypadku lub choroby pracodawca powinien podjąć działania zmierzające do ograniczenia tego ryzyka. Ryzyko można rozpatrywać w dwóch kategoriach: ryzyka zawodowego oraz ryzyka związanego ze stanowiskiem pracy.

W razie jakichkolwiek pytań, służymy pomocą :

tel. 602 477 812
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. 694 107 616
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. 692 397 943
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.